+359 895 787 165 Адрес: гр.Бургас, бул."Алеко Богориди" 18 Тел.:056 842 899, travel.burgas@gmail.com

Условия за записване

»

     1. ЗАПИСВАНИЯ И РЕЗАРВАЦИИ
Записване / резервация се заявява на ТУРОПЕРАТОРА или на негови тур агенти, по телефон, имейл  или лично в офиса на фирмата.
Резервацията е активна 48 часа и се счита за валидна и потвърдена след попълване и подписване от страните на Потребителски Договор  и внасяне на авансово плащане .
Визи: /1/ За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, билети и др./ При възможност, предоставена от съответното посолство и по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му за виза. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не предоставяне на документите и не заплащане на таксите или неявяване в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/2/ Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за виза не се възстановяват.

2. ЦЕНИ
/1/ Цените, обявени български лева или Евро и се  заплащат в лева по курс 1.956 лева 
/2/ Увеличение на цената е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, летищни такси, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се обявява до 20 дни преди пътуването и се преподписва нов договор.
/3/ При втора и следващи промени на резервацията или цялостно анулиране се заплаща еднократно такса резервация от 40 (четиридесет) лева.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
/1/ Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА:

Чайка  Травел Бургас ЕООД
БАНКА ДСК , BIC: STSABGSF
IBAN: BG12STSA93000022013636

на основание  посочвате наименованието на Вашето пътуване и дата на пътуване 


/2/ Депозит: Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е не по-малко от 30 % от общата цена. Потребителят внася депозит в момента на подписването на Потребителския Договор или най-късно до 48 часа след подписването на Договора.
/3/ Окончателното плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 22  дни преди началната дата на пътуването.
/4/ в случай, че срокът на настаняване е по-малък от 22 дни преди началната дата на пътуването/ ползване на услугата, се заплаща пълната стойност на ценовата оферта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
На ТУРОПЕРАТОРА
/1/ ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заявени и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/2/Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка при ‘’организирано пътуване с обща цена’’ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуване извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.
/3/ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно изготвена фактура. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването / резервацията се счита за анулирано.
/4/ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването. /5/ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/6/ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
........................................ .................................
На ПОТРЕБИТЕЛЯ
/1/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България и да спазва законите на страната, в която пътува.
/2/ Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, не навършило 18 години, което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата с конкретен
придружител. Ако лицето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии се представя копие от акт за раждане на ГКПП.
Настоящите условия са неразделна част от Договора за организирано пътуване с обща цена и индивидуални туристически услуги
/3/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
/4/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания и да подпише декларация (по образец) съгласно Наредба № 17 на МЗ чл.19.
/5/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащането на общата цена на пътуването. В случай, че  се сменя име на самолетен билет, следва да се заплати изискуемата такса на съответната авиокомпания, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
/1/ В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
/2/ Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
/3/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
- Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
- Анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Загуба или повреда на багажа по време  на пътуването.
- Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе от България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
/4/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на:
а) ПОТРЕБИТЕЛЯ
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
/5/ ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност при значителна промяна в някои от съществените клаузи на настоящия договор и се задължава да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, а той от своя страна се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. Приемането на промени се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на клаузите в договора.

6. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ


6.1. ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА СМЕНИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕТО ИЛИ ДА ПРЕОТСТЪПИ СВОЕТО ПЪТУВАНЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ В СРОК ДО 1 РАБОТЕН ДЕН, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПОСОЧЕНИЯТ СРОК, СМЯНА НА ДАТА НА ПЪТУВАНЕ ИЛИ ПРЕОТСТЪПВАНЕ ПРАВАТА НА ТРЕТО ЛИЦЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, СЪГЛАСНО ВАЛИДНИТЕ В МОМЕНТА НА СМЯНА ЦЕНИ И УСЛОВИЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА БЕЗ ДА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА ДО ТРИ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТА. ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ ПО ПАКЕТ „РАННО ЗАПИСВАНЕ“ В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ И НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СМЕНИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ, СЛЕД ЕДИН ДЕН ОТ ДАТАТА НА ЗАПИСВАНЕ ,ПОТРЕБИТЕЛЯТ РЕЗЕРВИРАЛ И ЗАПЛАТИЛ  ЗА „РАННО ЗАПИСВАНЕ“ ГУБИ СТОЙНОСТТА НА ВНЕСЕНИЯТ ДЕПОЗИТ.

6.2. ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ ПО СТАНДАРТНИ ПРОГРАМА ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 60 ДНИ ДО ДАТАТА НА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЪЛЖИ ТАКСА РЕЗЕРВАЦИЯ В РАЗМЕР НА 40 ЛЕВА.
ЗА ВСЯКА ПРОМЯНА ОТНОСНО РЕЗЕРВАЦИЯТА СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЗАПИСВАНЕ СЕ УДЪРЖА ТАКСА В РАЗМЕР НА 30 ЛЕВА .

6.2.1. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ АНУЛИРА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ ОТ 59 ят ДО 30 ят ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ ТУРОПЕРАТОРЪТ УДЪРЖА СТОЙНОСТТА НА ДЕПОЗИТА ПО ДОГОВОРА ;
6.2.2. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ АНУЛИРА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ ОТ 29 ят ДО 21 ят ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ ТУРОПЕРАТОРЪТ УДЪРЖА 50 % ОТ СТОЙНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА ;
6.2.3. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ АНУЛИРА ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ ОТ 20 ят ДО 0   ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ ТУРОПЕРАТОРЪТ УДЪРЖА 100 % ОТ СТОЙНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА ;
6.3. ПРИ АНУЛАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО ПОРАДИ БОЛЕСТ ИЛИ ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ПОТРЕБИТЕЛЯ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВАЖАТ УСЛОВИЯТА ПО точка 4.1 ; 4.2.1.;4.2.2. ; 4.2.3.;
6.4. ПРИ ОТКАЗ НА ГРАНИЧНИТЕ СЛУЖБИ ДА ДОПУСНАТ ВЛИЗАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА, ТУРОПЕРАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ДЪЛЖИ ВРЪЩАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ ЦЕНА;

ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО НЕ СЕ ЯВИ В ДЕНЯ  И ЧАСЪТ НА ЗАМИНАВАНЕ ИЛИ КЕ ОТКАЖЕ ОТ ПЪТУВАНЕТО СЛЕД КАТО ТО Е ЗАПОЧНАЛО ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, НЯМА ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПЪТУВАНЕТО ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ;


6.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за застраховка „Отмяна на пътуване“ и при желание на Потребителя съдейства за издаването на такава със съответното заплащане на застрахователната премия.

7. РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
/1/В случай, че по време на пътуването/ пребиваването в хотел се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви  рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 3 (три) дни след края на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване да даде своето становище по нея след щателно изясняване на претенцията. Рекламацията е валидна и се приема от Туроператора  само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и доставчика на услугите ( хотел, чуждестранен партньор, транспортна фирма, места за туристически атракции, музеи и др.)
/2/Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен Български съд.
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
/1/Всяка от страните може да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата и условията, при които е бил сключен договора.
/2/Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва само в писмена форма между страните.
/3/При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
/4/Анулиране на пътуването от страна на Туроператора може да се извърши поради не достатъчен минимален  брой туристи, съгласно ценовата оферта в срок от  7 дни преди датата на пътуване. Всички вноски, направени от Потребителя се възстановяват  на същия от Туроператора в размер на 100 %. Други неустойки или обезщетения Туроператора не дължи на Потребителя.

Настоящият договор се подписва в два (или в три ) еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването. С подписа си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с предмета и общите условия на Договора и ще спазва стриктно правата и задълженията, дефинирани в него.
Свържете се с нас

Вашето име
Вашият е-мейл
Телефон за връзка
Вашето запитване
Защитен код 123
Презареди

Туристическа агенция Травел Бургас


Нищо не радва така очите,както готовият куфар за почивка ...