+359 895 787 165 Адрес: гр.Бургас, бул."Алеко Богориди" 18 Тел.:056 842 899, travel.burgas@gmail.com

Условия за записване

»

1. ЗАПИСВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ
Записване / резервация се заявява на ТУРОПЕРАТОРА или на негови турагенти, по телефон, факс или интернет или лично в офиса на фирмата. Резервацията е активна 48 часа и се счита за валидна и потвърдена след попълване и подписване от страните на Потребителски Договор  и внасяне на авансово плащане .
Визи: /1/ За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, билети и др./ При възможност, предоставена от съответното посолство и по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му за виза. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не предоставяне на документите и не заплащане на таксите или неявяване в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/2/ Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за виза не се възстановяват.
2. ЦЕНИ
/1/ Цените, обявени във валута се заплащат в лева по курс на БНБ в деня на плащането
/2/ Увеличение на цената е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, летищни такси, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се обявява до 20 дни преди пътуването и се преподписва нов договор.
/3/ При втора и следващи промени на резервацията или цялостно анулиране се заплаща еднократно такса от 20 (двадесет) лева за всяка промяна
3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
/1/ Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА: ТРАВЕЛ БУРГАС ЕООД
Прокредит Банк , BIC: PRCBBGSF
Сметка в лева : BG06PRCB92301026598719

Банка ДСК , BIC: STSABGSF
Сметка в лева : BG12STSA93000022013636

/2/ Депозит: Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е не по-малко от 30 % от общата цена. Потребителят внася депозит в момента на подписването на Потребителския Договор .
/3/ Окончателното плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 21  дни преди началната дата на пътуването.
/4/ в случай, че срокът на настаняване е по-малък от 21 дни преди началната дата на пътуването/ ползване на услугата, се заплаща пълната стойност на ценовата оферта.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
На ТУРОПЕРАТОРА
/1/ ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заявени и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/2/Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка при ‘’организирано пътуване с обща цена’’ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуване извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.
/3/ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно изготвена фактура. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването / резервацията се счита за анулирано.
/4/ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването. /5/ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
/6/ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
/1/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България и да спазва законите на страната, в която пътува.
/2/ Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, не навършило 18 години, което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата с конкретен
придружител. Ако лицето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии се представя копие от акт за раждане на ГКПП.
Настоящите условия са неразделна част от Договора за организирано пътуване с обща цена и индивидуални туристически услуги
/3/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
/4/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания и да подпише декларация (по образец) съгласно Наредба № 17 на МЗ чл.19.
/5/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащането на общата цена на пътуването. В случай, че  се сменя име на самолетен билет, следва да се заплати изискуемата такса на съответната авиокомпания, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
/1/ В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
/2/ Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
/3/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
- Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
- Анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Загуба или повреда на багажа по време  на пътуването.
- Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе от България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
/4/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на:
а) ПОТРЕБИТЕЛЯ
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
/5/ ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност при значителна промяна в някои от съществените клаузи на настоящия договор и се задължава да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, а той от своя страна се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. Приемането на промени се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на клаузите в договора.
6. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично или по мейл, в писмена форма.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
- при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
- между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа
размерът на внесения депозит;                            
- между 29-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на ценовата оферта;
- между 19-ия и 10-ия ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на ценовата оферта;
- при по-малко от 10 дни се удържа 100% от стойността на ценовата оферта.
При анулация на пътуването поради болест или други лични причини,
свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т.
6.2.респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
6.3. Анулация или промяна на резервация хотелско настаняване в Гърция или Турция , Потребителя дължи такса от 20 евро( 39.50 лева).
При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни данни Туроператора има право да анулира пьтуването/ Договора, като удьржа сьщите неустойки, съгласно чл.6.2
6.3. Условия на авиокомпаниите
6.3.1. При закупен  самолетен билет по тарифа за група, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.
6.3.2. При закупен самолетен билет на ниско бюджетна авиокомпания,
стойността му не се възстановява, съгласно условията на авиокомпанията.
6.4. Туроператорът не възстановява суми за платени услуги  от Потребителя, ако същия не ги е използвал по време на пътуването по лична воля.
6.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност при връщането на турист от гранични власти, при неспазване от туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не, отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, недопускане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от ТУРОПЕРАТОРА, като във всички упоменати по-горе случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност.
6.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за застраховка „Отмяна на пътуване“ и при желание на Потребителя съдейства за издаването на такава със съответното заплащане на застрахователната премия.
7. РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
/1/В случай, че по време на пътуването/ пребиваването в хотел се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви  рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 3 (три) дни след края на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване да даде своето становище по нея след щателно изясняване на претенцията. Рекламацията е валидна и се приема от Туроператора  само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и доставчика на услугите ( хотел, чуждестранен партньор, транспортна фирма, места за туристически атракции, музеи и др.)
/2/Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен Български съд.
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
/1/Всяка от страните може да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата и условията, при които е бил сключен договора.
/2/Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва само в писмена форма между страните.
/3/При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
/4/Анулиране на пътуването от страна на Туроператора може да се извърши поради не набран минимален  брой туристи, съгласно ценовата оферта в срок от  7 дни преди датата на пътуване. Всички вноски, направени от Потребителя се възстановяват  на същия от Туроператора в размер на 100 %. Други неустойки или обезщетения Туроператора не дължи на Потребителя.

Настоящият договор се подписва в два (или в три ) еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването. С подписа си ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с предмета и общите условия на Договора и ще спазва стриктно правата и задълженията, дефинирани в него.Свържете се с нас

Вашето име
Вашият е-мейл
Телефон за връзка
Вашето запитване
Защитен код 123
Презареди

Туристическа агенция Травел Бургас

Нищо не радва така очите,както готовият куфар за почивка ...